Formalnosci przed powrotem z Niemiec

Jakie formalności trzeba załatwić przed powrotem do Polski

Wyjeżdżający do pracy w Niemczech na ustalony czas, nierzadko tak dobrze adaptują się do nowych warunków, że podejmują decyzję o pozostaniu na stałe zagranicą. Jednak wiele osób, po zarobieniu wystarczającej ilości pieniędzy, wraca do Polski. Przed wyjazdem do ojczyzny trzeba jednak załatwić kilka ważnych formalności, dzięki którym powrotu nie zepsują pojawiające się, z przyczyn formalnych, problemy.

Formalności związane z pracą

Przed wyjazdem do Polski trzeba rozwiązać umowę o pracę z niemieckim pracodawcą. Staż legalnej pracy w Niemczech liczy się do stażu pracy również w Polsce, pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów. Podstawowym jest świadectwo pracy (Arbeitszeugnis), które każdy pracodawca ma obowiązek wystawić pracownikowi z chwilą rozwiązania przez niego umowy. Powinno ono zawierać informacje o rodzaju i czasie wykonywanej pracy, a także ocenę pracownika.

Drugim ważnym dokumentem jest poświadczenie zatrudnienia i ubezpieczenia w Niemczech. Otrzymuje się go w urzędzie pracy (Arbeitsamt), gdzie trzeba złożyć wniosek o wydanie takich informacji. Każdy taki dokument musi zostać przetłumaczony na język polski, żeby mogły go uznać polskie urzędy.

Jeżeli obywatel polski nie pracował w Niemczech, ale miał prawo do zasiłku dla bezrobotnych i pobierał taki zasiłek, może się starać o przeniesienie swoich uprawnień również do Polski. Warunkiem jest jednak wyjazd „w celu poszukiwania pracy”. Po zgłoszeniu się do odpowiedniego urzędu pracy w Niemczech i zadeklarowaniu chęci wyjazdu, urzędnicy przygotowują dokumenty, które trzeba okazać w polskim urzędzie. Warto pamiętać o terminach – zgłoszenie musi być dokonane najpóźniej miesiąc przed planowanym wyjazdem.

Formalności mieszkaniowe

Powrót do Polski to również rezygnacja z mieszkania (rozwiązania umowy z uzgodnionym w niej wcześniej okresem wypowiedzenia) oraz konieczność wymeldowania się w urzędzie meldunkowym. Warto również rozważyć możliwość poinformowania instytucji, z którymi miało się do czynienia (np. operatora telefonicznego, urzędów), o zmianie adresu do korespondencji. Pomoże to uniknąć problemów związanych z niedocieraniem listów do adresata.

Formalności podatkowe

Wyjazd z Niemiec wiąże się również z załatwianiem formalności podatkowych. Od osób pracujących legalnie pracodawca niemiecki odprowadza comiesięcznie zaliczki na poczet przyszłego podatku. Można je odzyskać, składając w niemieckim urzędzie skarbowym zaświadczenie podatkowe (dostaje się je od pracodawcy), kartę podatkową oraz dokument ze zdjęciem (paszport lub dowód). Niekiedy wymagane jest również zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego, które ma potwierdzić zatrudnienie w Niemczech (wykazać, że w tym czasie pracownik nie uzyskał dochodu w Polsce). Na załatwienie formalności podatkowych jest na szczęście nieco więcej czasu – dokumenty można składać do 4 lat wstecz.

Wyjeżdżając z Niemiec warto zgromadzić również wszystkie inne dokumenty, które mogą być później przydatne w Polsce (np. umowy o pracę z wyszczególnionym zakresem obowiązków). Dotyczy to również innych członków rodziny, którzy przebywali wspólnie w Niemczech.

Kontakt