Uznawanie dyplomów w Niemczech

Uznawanie dyplomów – potwierdź swoje wykształcenie zanim wyjedziesz

Uznawanie dyplomów

Przed wyjazdem za granicę trzeba również zająć się sprawami związanymi z potwierdzeniem wykształcenia. Bardzo rzadko niemieckiemu pracodawcy wystarczy przysięgłe przetłumaczenie dokumentów na niemiecki. By mieć pewność, że wszystkie nasze tytuły naukowe, dyplomy ukończenia studiów i zdobyte kwalifikacje zawodowe zostaną uznane również w Niemczech, trzeba przejść przez żmudną procedurę uznawania dokumentów.

Dyplomy studiów wyższych

W celu zalegalizowania dokumentów związanych z wykształceniem trzeba się zgłosić do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ma ono kompetencje, by potwierdzić dyplom ukończenia studiów, zaświadczenia o ukończeniu studiów, świadectwa ukończenia kursów podyplomowych oraz dyplom nadania stopnia naukowego (doktora). Wszystkie uznawane dokumenty muszą być dostarczone w oryginale, można je również przesłać pocztą. Pozostałe certyfikaty i zaświadczenia związane z wykształceniem potwierdza uczelnia, na której odbywały się studia lub kursy.

W przypadku uczelni, które nie podlegają MNiSW (uczelnie artystyczne, medyczne, wojskowe oraz Akademie Morskie) o legalizację trzeba się starać w odpowiednich ministerstwach, które sprawują nad nimi nadzór. Będą to odpowiednio: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Dokładne procedury uznawania dyplomów można znaleźć na stronach wymienionych instytucji.

Drugi etap uznawania dyplomów odbywa się już w Niemczech. Po przyjeździe należy zgłosić się do odpowiedniego urzędu i przedstawić otrzymane w Polsce dokumenty. W zależności od rodzaju wykształcenia będą to różne instytucje – ich listę można znaleźć na stronach www.kmk.org lub enic-naric.net.

Uznanie kwalifikacji zawodowych

Równie istotne co uznanie wykształcenia jest zatroszczenie się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji zawodowych. W Niemczech, podobnie jak w Polsce, niektóre zawody są regulowane (oznacza to, że nie można ich wykonywać bez posiadania odpowiednich uprawnień), jednak lista zawodów wymagających specjalnych kwalifikacji może się różnić. Przed wyjazdem warto więc upewnić się czy do podjęcia pracy nie będzie wymagane posiadanie odpowiednich certyfikatów. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie niemieckiego Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (www.bmwi.de).

Potwierdzanie kwalifikacji rozpoczyna się w Polsce - przed wyjazdem do Niemiec, od organizacji, która wydaje określone kwalifikacje należy uzyskać m.in. dokumenty potwierdzające program nauki. Drugi etap tego procesu odbywa się już za granicą, gdzie trzeba się zgłosić do instytucji, która w Niemczech jest odpowiedzialna za kształcenie w dziedzinie, w której chcemy uznać kwalifikacje. Musi to być również urząd właściwy miejscowo, czyli obejmujący swoim zasięgiem również miejsce naszego zamieszkania. Odpowiednia instytucja porówna programy kształcenia oraz sprawdzi, czy polskie doświadczenie odpowiada temu wymaganemu w Niemczech i na podstawie tych informacji podejmie decyzję o uznaniu (lub nieuznaniu) dokumentów. Szczegółowe informacje o instytucjach zajmujących się uznawaniem kwalifikacji i przebiegu całego procesu można znaleźć na stronie www.berufliche-anerkennung.de/.

Kontakt